MyFitness

 1. Tikslas
  • Dabartinių Bendrųjų sąlygų tikslas – nustatyti bendruosius Klubo Narystės sutarties principus, kurie taikomi Nariui, naudojančiam Klubo valdomų sporto klubų paslaugas pagal Narystės sutartį.
  • Bendrosios sąlygos taikomos naudojantis klubu su narystės, vienkartiniu apsilankymo leidimu ar Periodinės narystės kortele, jei Bendrųjų sąlygų straipsniai atitinka sporto Klubo naudojimo su vienkartiniu apsilankymo leidimu ar Periodinės narystės kortele idėją.
  • Bendrosios sąlygos taikomos Vaikų sutarčiai, pasirašytai vaikų grupinėms treniruotėms, jei Bendrųjų sąlygų straipsniai atitinka Vaikų sutarties sąlygas ir idėją dalyvauti grupinėse treniruotėse pagal Vaikų sutartį.
 2. Konstatuojamosios dalys
  • Toliau pateikiamos sąvokų, vartojamų Narystės sutartyje, Vaikų sutartyje, Periodinės narystės kortelės apraše, Bendrosiose sąlygose, Taisyklėse, Kainoraštyje ir Rezervavimo taisyklėse reikšmės:
   • Rezervavimo taisyklės – Narystės sutarties dalis, kurioje nustatomos dalyvavimo ir registravimosi į grupines treniruotes sąlygos;
   • Bauda už Rezervavimo taisyklių pažeidimą – Taisyklėse ir (arba) Rezervavimo taisyklėse nustatytų Taisyklių ir (arba) Rezervavimo taisyklių nustatytų mokesčių tvarkos pažeidimas;
   • Kainoraštis – tai Sutarties dalis, nustatanti mokesčių ir baudų sumas;
   • Klubas – „UAB My Fitness“;
   • Sustabdytos narystės mokestis – mėnesinis mokestis, taikomas už Narystės sustabdymą, kaip nurodyta Narystės sutartyje ar Kainoraštyje;
   • Vaikų sutartis – Klubo ir Nario sutartis dėl vaikų dalyvavimo grupinėse treniruotėse. Bendrosios sąlygos, Reglamentai ir Kainoraštis taikomi Vaikų sutarčiai, jei jie atitinka Vaikų sutarties sąlygas ir idėją dalyvauti grupinėse treniruotėse pagal Vaikų sutartį. Bendrosios sąlygos, Taisyklės ir Kainoraštis spausdintoje formoje yra prieinami sporto Klubuose ir interneto svetainėje myfitness.ee;
   • Sutartis – Narystės sutartis ir (arba) Vaikų sutartis;
   • Sutarties pakeitimo mokestis – mokestis, nurodytas Kainoraštyje dėl Narystės sutarties keitimo;
   • Narys – asmuo, kuris naudojasi Klubo paslaugomis pagal Narystės sutartį, Vaikų sutartį, Periodinę narystės kortelę ar vienkartinį apsilankymo leidimą;
   • Nario kortelė – Nariui išduodama asmeninė elektroninė kortelė arba bet koks kitas Klubo išduodamas sprendimas Nariui identifikuoti;
   • Narystės sutartis – Klubo ir Nario sutartis dėl Klubo paslaugų naudojimo. Narystės sutartį sudaro Bendrosios sąlygos, Taisyklės, Rezervavimo taisyklės ir Kainoraštis (kurių spausdinta versija yra Klubo patalpose, taip pat Klubo tinklalapyje myfitness.lt) .
   • Susitarimas nutraukti sutartį – tai nepatvirtintas dvišalis susitarimas, pasirašytas Klube dėl Sutarties nutraukimo Sutartyje nustatytomis sąlygomis;
   • Narystės mokestis – mėnesinis mokestis, nustatomas Nariui pagal pasirinktą treniruočių paketą arba treniruočių grupę ir mokamas pagal elektroninės sąskaitos nuolatinio pervedimo sutartį;
   • Nario įstojimo mokestis – mokestis už prisijungimą prie Klubo, kuris yra Sutarties pasirašymo sąlyga. Prisijungimo mokesčio dydis nustatytas Kainoraštyje ir yra fiksuojamas Sutartyje. Nario įstojimo mokestis mokamas kiekvieną kartą, kai pasirašoma Sutartis;
   • Sustabdyta narystė – laikinas narystės statuso sustabdymas vienam (1) ar daugiausiai dviem (2) iš eilės kalendoriniams mėnesiams, mokant Sustabdytos narystės mokestį pagal Sutartyje nustatytas sąlygas. Sustabdytos narystės metu Narys nėra įpareigotas mokėti Narystės mokesčio (išskyrus Narystės mokestį, kuris turėjo būti sumokėtas prieš sustabdant narystę), tuo pačiu Narys neturi teisės naudotis sporto Klubuose teikiamomis paslaugomis kaip nurodyta Sutartyje;
   • Sustabdytos narystės sutartis – tai nepatvirtintas dvišalis susitarimas, pasirašytas Klube dėl Narystės sustabdymo Sutartyje nustatytomis sąlygomis;
   • Periodinės narystės kortelė – tai terminuotoji kortelė, išduota Nariui naudotis klubo paslaugomis, kurioms taikomos Periodo narystės kortelės sąlygos, Bendrosios sąlygos, Taisyklės, Kainoraštis ir Užsakymo taisyklės, kurių spausdinta versija yra Klubo patalpose, taip pat Klubo interneto svetainėje myfitness.lt.
   • Šalis – Klubas arba Narys;
   • Šalys – Klubas ir Narys;
   • Taisyklės – tai Klubo nustatyta tvarka lankyti sporto Klubą (-us) ir naudotis teikiamomis paslaugomis, esančiomis sporto Klubuose ar Klubo interneto svetainėje;
   • Sporto klubas – kiekvienas sporto klubas, valdomas Klubo Lietuvoje;
   • Treniruočių paketas – Nario Narystės sutartyje pasirinktas treniruočių paketas su atitinkamomis Nario teisėmis Sporto klube ir Klubo paslaugomis, nurodytomis Kainoraštyje ir Klubo tinklalapyje;
   • Bendrosios sąlygos – dabartinės bendrosios sąlygos, taikomos Klubo Nariams, kurie naudojasi Klubu pagal Narystės sutartį, Vaikų sutartį, su Periodine narystės kortele ar vienkartiniu apsilankymo leidimu.
 1. Sutarties sudarymas ir pakeitimas
  • Sutartis bus sudaryta tarp Klubo ir Nario raštu, pasirašant visus Sutarties puslapius autentiškais parašais arba skaitmeniniu parašu.
  • Už jaunesnius nei 18 metų Narius Sutartį pasirašo jų tėvai arba globėjai, kurie yra teisėti jų atstovai ir kurie bus solidariai atsakingi už visus įsipareigojimus, kylančius iš Narystės sutarties.
  • Klubas turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai keisti Bendrąsias sąlygas, Sporto klubų darbo valandas, Kainoraštį, Taisykles, Užsakymo taisykles ir Treniruočių paketų sąlygas. Tais atvejais, kai pakeitimai nepagrįstai daro žalą Nariui ir trukdo Nariui gebėti vykdyti Sutartį, Narys turi teisę nutraukti sutartį per vieną (1) mėnesį nuo pakeitimų pateikimo. Jei Narys nepraneša Klubui raštu apie savo norą nutraukti Sutartį per pirmiau minėtą laiką, Narys bus laikomas sutinkančiu su pakeitimais, o Sutartis galios su pakeitimais.
  • Klubas turi teisę rengti kampanijas su sąlygomis, kurios nebus laikomos Sutarties pakeitimais ir nebus taikomos jau galiojančioms Sutartims.
  • Grupinių treniruočių tvarkaraščio keitimas ar grupinių treniruočių užsiėmimų ar trenerių pakeitimas nelaikomas Sutarties pakeitimu, o Klubas nėra įpareigotas informuoti Narį apie tokius pakeitimus.
  • Tais atvejais, kai Treniruočių paketai yra pagrįsti konkrečiomis sąlygomis, priskiriamomis Nariui (amžius, studijos švietimo įstaigoje, darbas tam tikroje įstaigoje, bet kokios kitos aplinkybės, suteikiančios nuolaidą Kainoraštyje), Narys turi teisę įsigyti tik tokius Treniruočių paketus ir (arba) gauti nuolaidą Kainoraštyje, jei pirkimo metu Nariui taikomos sąlygos pagal Treniruočių paketo aprašymą arba kitus kriterijus, kuriais suteikiama nuolaida. Jei Treniruočių paketo sąlygos Nariui netaikomos Sutarties pasirašymo metu arba Sutarties galiojimo metu, Nariui automatiškai bus taikoma labiausiai panašaus Treniruočių paketo kaina, kuriai nereikia atitikti atitinkamų sąlygų. Pirmiau minėtoje situacijoje Klubas turi teisę apmokestinti Narį pagal Treniruočių paketų kainos skirtumą, pradedant nuo tos dienos, kai Nariui nustojo galioti pradinio Treniruočių paketo sąlygos ar kiti kriterijai, kuriais suteikiama nuolaida.
 2. Sutarties vykdymas ir galiojimas
  • Sutartis įsigalioja Sutarties pradžios datą, nebent Sutartis nustato kitą vykdymo sąlygą ar terminą.
  • Narystės sutartis pasirašoma be terminų.
  • Vaikų sutartis automatiškai bus nutraukta gegužės 31 d. sezono pabaigoje, kuriame vaikas sulaukia 16 metų amžiaus.
 3. Sutarties dokumentai ir interpretacija
  • Narystės sutartį sudaro Bendrosios sąlygos, Taisyklės, Kainoraštis, Rezervavimo taisyklės ir visi priedai, pridedami prie Narystės sutarties laikui bėgant.
  • Vaikų sutartį sudaro Bendrosios sąlygos, Taisyklės ir Kainoraštis, jei jie atitinka Vaikų sutarties idėją ir sąlygas, bei visi priedai, kuriais laikui bėgant papildoma Vaikų sutartis.
  • Narys gali susipažinti su Sutartimi, Bendrosiomis sąlygomis, Taisyklėmis, Kainoraščiu ir užsakymo taisyklėmis Klubo tinklapyje myfitness.ee arba spausdintine forma visuose Sporto klubuose.
  • Bendrųjų sąlygų, Taisyklių, Kainoraščio ir Užsakymo taisyklių straipsniai, numeracija ir eilės tvarka tik padeda dokumentams būti labiau įskaitomais ir nėra svarstomi aiškinant Sutartį.
  • Sutartyje, Bendrosiose sąlygose, Taisyklėse, Kainoraštyje ir (arba) Užsakymo taisyklėse pateikti pavyzdžiai yra iliustraciniai ir juose aprašomi tik vienetiniai atvejai, todėl jie neriboja šios Sutarties ir jos straipsnių taikymo atsižvelgiant į datas ir terminus, pateiktus pavyzdžiuose.
  • Skirtingos Sutarties dalys nėra vienodai svarbios Sutarties straipsnių interpretavimui. Atsiradus nesuderinamumui tarp Sutarties straipsnių, Šalys pirmiausia svarsto Sutartį, tada – Kainoraštį, Bendrąsias sąlygas, Taisykles ir galiausiai Užsakymo taisykles. Jei Nario mokestis padidinamas, perskaičiuojamas Kainoraštis.
 4. Naudojimasis klubu
  • Narys turi teisę naudotis Sporto klubu ir jame suteiktomis paslaugomis pagal Sutartyje nustatytas sąlygas, remiantis jo Treniruočių paketu arba laikantis sąlygų nustatytų Periodinei narystės kortelei ar vienkartiniam apsilankymo bilietui. Naudodamasis Sporto klubu, Narys laikosi klubo personalo nurodymų.
  • Paslaugas “MyFitness” sporto klubuose teikia tik “MyFitness” įgalioti asmenys. Nariui neleidžiama teikti jokių paslaugų Sporto klube (įskaitant, bet neapsiribojant, kitų Klubo ar baseino narių mokymais, konsultavimu, instruktavimu) tretiesiems asmenims (įskaitant kitus Narius) be raštiško Klubo leidimo.
  • Asmenys nuo 4 iki 16 metų turi teisę dalyvauti grupinėse treniruotėse pagal Vaikų sutartį (įskaitant asmenis, kuriems iki einamo sezono pabaigos, t. y., iki gegužės 31 d., sueina 16 metų). Asmenys, dalyvaujantys grupinėse treniruotėse pagal Vaikų sutartį, turi teisę naudotis kitomis klubo teikiamomis paslaugomis (pvz., aplankyti treniruoklių salę, grupines treniruotes ar baseiną), atsižvelgiant į Taisyklėse nurodytas amžiaus ribas.
  • Pasirenkant ir naudojant Klubo teikiamas paslaugas, narys asmeniškai arba su kompetentingo asmens pagalba stebi savo fizinę gerovę ir konsultuojasi su savo gydytoju, atsiradus menkiausioms abejonėms dėl savo sveikatos būkles ar atsiradus negalavimo simptomams.
  • Klubo paslaugomis gali naudoti 16 metų ir vyresni asmenys (išskyrus vaikų grupinius mokymus). 12-15 metų asmenys gali naudotis Sporto klubu tik tuo atveju, jei juos lydi suaugusysis (išskyrus vaikų grupines treniruotes). Vaikams iki 12 metų neleidžiama naudotis Sporto klubu (išskyrus vaikų grupines treniruotes).
  • Narys gali įeiti į Sporto klubą naudodamas Nario kortelę, Periodinę narystės kortelę ar vienkartinį apsilankymo leidimą. Klubo darbuotojai turi teisę pareikalauti Nario pateikti savo Narystės ir (arba) Periodinę narystės kortelę. Kai Nario kortelė, Periodinė narystės kortelė ar vienkartinis apsilankymo leidimas nepateikiamas, Klubas turi teisę atsisakyti teikti paslaugas Nariui.
  • Kai narys pažeidė sutartinius įsipareigojimus, Klubas turi teisę atsisakyti vykdyti savo įsipareigojimus iki pažeidimo pabaigos, įskaitant atsisakymą leisti Nariui įeiti į Sporto klubą ir (arba) atsisakyti teikti paslaugas Nariui be išankstinio įspėjimo, jei Narys įsiskolinęs. Tokiu atveju, Narys neturi teisės reikalauti, kad Klubas grąžintų arba sumažintų mokesčius Nario mokamus klubui.
  • Atsisakymas teikti sutartines paslaugas Nariui pagal minėtas aplinkybes neapriboja Klubo teisės leisti Klientui lankyti Klubą su vienkartiniu apsilankymo leidimu.
  • Draudžiama Nario kortelę perduoti kitam asmeniui, išskyrus atvejus, kai iš anksto susitariama su Klubu.
  • Narys privalo nedelsdamas informuoti klubą apie prarastą narystės kortelę. Jei narystės kortelė yra prarasta ar sugadinta, Narys turi teisę įsigyti kitą narystės kortelę už mokestį, nurodytą einamajame Kainoraštyje.
  • Klubas turi teisę reikalauti, kad Narys būtų nufotografuotas ir nuotrauka būtų pridėta prie Nario duomenų klientų duomenų bazėje. Nario nuotraukos užfiksavimas leidžia Klubui patikrinti, ar laikomasi Nario kortelės naudojimo taisyklių.
  • Norėdami dalyvauti grupinėse treniruotėse (išskyrus vaikų grupinėse treniruotes), Nariai privalo užsiregistruoti norimai treniruotei Klubo tinklalapyje.
  • Kadangi kiekvienai grupinei treniruotei asmenų skaičius ribotas, Klubas negali garantuoti vietos prieinamumo pageidaujamoms grupinėms treniruotėms. Prieinamumas priklauso nuo registracijos laiko (vietos suteikiamos Nariams, kurie užsiregistravo anksčiau).
  • Jei Nariai negali dalyvauti grupinėse treniruotėse, jie turi atšaukti savo užsakymą pagal Taisykles ir (arba) Užsakymo taisykles.
  • Narys gali dalyvauti grupinėse treniruotėse be registracijos tik esant laisvų vietų.
  • Norėdami dalyvauti asmeninėse treniruotėse ir (arba) asmeninėse konsultacijose, Nariai privalo užsiregistruoti iš anksto. Jei Nariai negali dalyvauti asmeninėse treniruotėse ar konsultacijose, jie turi atšaukti savo užsakymą pagal Taisykles ir (arba) Užsakymo taisykles. Jei Narys nepanaikina savo užsakymo per nustatytą laiką ir nesudalyvauja treniruotėje ar konsultacijoje, jis (ji) turi sumokėti treniruotės ar konsultacijos kainą, nurodytą Kainoraštyje.
  • Klubas turi teisę keisti tvarkaraštį ir, jei reikia, trenerius, įskaitant treniruočių pobūdžio, trukmės, laiko ir dažnio pakeitimus ir kt. Šiame straipsnyje nurodyti pakeitimai nėra laikomi Sutarties pakeitimais ir negali būti Sutarties nutraukimo priežastimi.
  • Dėl ypatingų nuo Klubo nepriklausančių priežasčių (pvz., trenerio ligos, sprogmenų grėsmės, gaisro (grėsmės), nelaimingo atsitikimo (grėsmės) ir kt.), Klubas turi teisę nutraukti mokymus arba apriboti Sporto klubo naudojimą, tuo pačiu kuo greičiau apie tai informuoti Narį.
  • Klubo personalas konsultuoja ir apmoko Narį apie turimas paslaugas, įskaitant visus klausimus, susijusius su treniruočių įrangos naudojimu ir jos priežiūra. Narys turi naudoti įrangą tikslingai ir vadovaudamasis iš Klubo personalo gautais nurodymais.
  • Būdamas Sporto klube, Klientas turi prieigą prie spintelių drabužiams ir vertybėms. Nariams visada patariama laikyti savo vertybes vertybių, o ne drabužių spintelėse. Klubas neatsako už daiktų saugojimą drabužių ar vertybių spintelėse. Draudžiama išėjus iš Klubo palikti daiktus į spintelėse arba rūbinėse.
  • Išvykstant iš Klubo, Narys spintelės raktą turi padėti į jam skirtą vietą arba atiduoti Klubo registratoriui (išskyrus atvejus, kai narys naudoja jam stojant į Klubą išduotą ar vienkartiniu principu duotą spynelę). Sugadinus ar pametus spintelės raktą, Nariui bus taikomas baudos mokestis, kaip nurodyta Kainoraštyje arba Taisyklėse.
  • Narys elgiasi pagal gero elgesio taisykles ir atitinkamai naudoja klubo turtą. Draudžiama trikdyti kitų Klientų ir Klubo darbuotojų veiklą. Klube draudžiama rūkyti ir vartoti alkoholį ar narkotikus. Gyvūnai neįleidžiami į Klubą. Klubo personalas turi teisę laikinai sustabdyti Nario narystę Klube, jei jis (ji) nesilaiko bet kurios iš pirmiau minėtų pareigų ar taisyklių arba Narys yra įpareigojamas sumokėti baudą pagal Taisykles arba Kainoraštį.
  • Klubas turi teisę atlikti bet kokį aptarnavimą, valymą, techninę priežiūrą ir remontą Klube, kad užtikrintų klubo švarumą ir geriausią būklę ir jo įrangoje taip, kad nariai būtų kuo mažiau erzinami. Kai įmanoma, Nariai bus pagrįstai iš anksto informuoti apie tokius priežiūros darbus. Narys privalo išlaikyti tokią techninę priežiūrą nepareikšdamas jokių pretenzijų klubui dėl galimų nepatogumų, įskaitant laikiną negalėjimą naudotis klubu.
  • Klubas turi teisę rengti Sporto klubo renginius, dėl kurių gali būti laikinai pakeistas Sporto klubo darbo laikas ir (arba) įgyvendinti kiti Sporto klubo naudojimo apribojimai. Klubas informuoja narius apie bet kokius įvykius prideramai iš anksto, paskelbdamas atitinkamą informaciją Klubo tinklalapyje. Narys privalo išlaikyti tokių įvykių atsiradimą nepareikšdamas jokių pretenzijų klubui dėl galimų nepatogumų, įskaitant laikiną negalėjimą naudotis klubu.
 5. Mokesčiai

7.1.       Narys, kuris pasirašė sutartį su Klubu, moka Klubo teikiamas paslaugas remdamasis esamos e. sąskaitos nuolatinio pervedimo sutartimi, laikydamasis Sutartyje nustatytų sąlygų ir Sutartyje ir (arba) Kainoraštyje nurodytų sumų. Mokant už paslaugas, mokėjimo nurodymuose turi būti nurodytas Sutartyje įrašytas ir Klubo interneto savitarnos aplinkoje esantis nuorodos numeris. Narys, besinaudojantis klubo paslaugomis su vienkartiniu apsilankymo leidimu ar Periodine narystės kortele, moka už Sporto klubo paslaugas grynaisiais pinigais arba banko kortele.

7.2.       Narys, pasirašęs sutartį su Klubu, moka visus mokesčius, palūkanas ir baudas į Klubo banko sąskaitą, remdamasis e. sąskaitos nuolatinio pavedimo sutartimi. Prisijungimo mokestis jokiu būdu nebus grąžintas.

7.3.       Nesugebėjimas gauti sąskaitos jokiu būdu neatleidžia Nario nuo jokių sutartinių mokėjimų, nes Narys turėtų numatyti mokamas sumas iš Sutarties ir jos straipsnių. Mokant, remiantis el. sąskaitos nuolatinio pavedimo sutartimi, Narys privalo įsitikinti, kad Sutartyje nurodyta datą jų sąskaitoje yra pakankamai lėšų, ir užtikrinti, kad el. sąskaitos nuolatinio pavedimo sutartis yra Klubo naudai.

7.4.       Jei Narys negali įvykdyti sutartinių finansinių įsipareigojimų dėl nepakankamos informacijos, jis pirmiausia privalo gauti trūkstamą informaciją iš Klubo tinklalapio arba kuo greičiau susisiekti su Klubu, kad gautų trūkstamą informaciją.

7.5.       Jei Narys vėluoja sumokėti bet kokius sutartinius mokesčius, Klubas, kol bus sumokėta visa suma, turi teisę priskaičiuoti 0,15% mokėtinos sumos palūkanas už kiekvieną mokėjimo atidėjimo dieną.

7.6.       Narys moka Narystės mokestį, neatsižvelgiant į laiką, praleistą Klube, įskaitant laiką, kai Narys neturi prieigos prie Klubo, pagal sąlygas, nurodytas Susitarimo 6.7. straipsnyje.

 1. Mokėjimo tvarka
  • Kai narys privalo vienu metu mokėti klubui skirtingus sutartinius mokesčius, mokama tokia tvarka: pirma – išlaidos, susijusios su mokesčių rinkimu, bus padengtos iš mokėjimų, atliktų pareigoms atlikti; antra – kiti įsipareigojimai (įskaitant palūkanas ir baudas); trečia – pagrindiniai reikalavimai (įskaitant Prisijungimo ir Narystės mokesčius).
 2. Teisių ir pareigų perdavimas
  • Klubas turi teisę be jokio Nario sutikimo iš dalies arba visiškai perduoti sutartines pretenzijas prieš Narį, bet kokiems asmenims, įskaitant surinkimo agentus ir (arba) kitas institucijas, nagrinėjančias ieškinius.
  • Jei juridinis asmuo arba bet kuris kitas trečiasis asmuo sumoka už Narį arba Nario naudojimąsi Klubu, atitinkamo asmens sutikimas turi būti pateiktas Klubui prieš perduodant sutartį ir tokiu būdu, kurį priima Klubas. Bet kokių skolų atveju, Klubas turi teisę reikalauti, kad mokesčius sumokėtų ir Narys.
 3. Atsakomybė
  • Klubas yra atsakingas Nariui, o Narys turi teisę naudotis teisinėmis priemonėmis prieš klubą tik tuo atveju, jei Klubas tyčia arba dėl didelio neatsargumo pažeidė savo įsipareigojimus. Atsakomybės apribojimas netaikomas tuo atveju, jei jis sukelia mirtį arba kenkia sveikatai.
 4. Sutarties nutraukimas, Narystės sustabdymas ir Sutarties pakeitimas
  • Klubas turi teisę išskirtinai nutraukti sutartį be išankstinio įspėjimo, jeigu:
   • Nario veikla Klube kelia grėsmę sau ar kitiems ir Narys tęsia veiklą neatsižvelgdamas į visus klubo darbuotojų papeikimus;
   • Nario kortelę naudoja ne Narys, o kitas asmuo;
   • Narys uždelsė sumokėti sutartinius mokesčius ilgiau nei trisdešimt (30) dienų iš eilės ar daugiau kaip tris (3) kartus per kalendorinius metus;
   • Narys pažeidė apribojimą teikti paslaugas trečiosioms šalims (įskaitant ir kitus Narius) Sporto klube be raštiško Klubo sutikimo;
   • Narys rimtai pažeidė sutartį ar jos straipsnius kitu būdu.
  • Atsiradus priežasčiai atšaukti Susitarimą, kaip nurodyta 11.1 straipsnyje, Klubas turi teisę reikalauti sumokėti baudą, kaip nurodyta Taisyklėse arba Kainoraštyje, ir (arba) taikyti draudimą visą gyvenimą naudotis Sporto klubu (-ais) su atšaukimu arba vietoj jo.
  • Klubas turi teisę nutraukti sutartį nepriklausomai nuo priežasties, pranešdamas apie tai Nariui prieš vieną (1) mėnesį.
  • Narys turi teisę išskirtinai nutraukti sutartį be išankstinio įspėjimo, jeigu:
   • Klubas smarkiai pažeidžia Sutartį tyčia arba dėl didelio neatsargumo;
   • Paaiškėja, kad, atsižvelgiant į visas abiejų Šalių aplinkybes ir interesus, negalima tikėtis, kad Narys ir toliau vykdys Sutartį iki termino.
  • Be Sutartyje nurodytų priežasčių, Narys turi teisę be įspėjimo nutraukti Sutartį be išankstinio įspėjimo, jei Klubas smarkiai pažeidžia Sutartį tyčia arba dėl didelio aplaidumo.
  • Sutarties atšaukimas ar dalinis keitimas ir Narystes sustabdymo suteikimas Sutartyje nurodytomis priežastimis bus priimtas tik tokiu būdu, tokiu formatu ir laikantis terminų, nurodytų atitinkamame Sutarties straipsnyje. Sutartis nebus laikoma atšaukta ar pakeista, o Narystės sustabdymas suteiktas, jei Narys ne visiškai laikėsi susitarimo atšaukimo ar keitimo tvarkos ir Narystės sustabdymo procedūros, kaip nurodyta atitinkamame Sutarties straipsnyje.
  • Klubas turi teisę ignoruoti bet kokią valios išraišką dėl Sutarties panaikinimo ar pakeitimo ir Narystės sustabdymo suteikimo, jei ji nėra tinkamai įforminta.
  • Sutarties anuliavimas arba baudos reikalavimo pateikimas neapriboja ar išskiria Klubo teisės reikalauti, kad Narys mokėtų bet kokius sutartinius mokesčius ir (arba) atlygintų žalą.
 5. Pranešimai
  • Jei Sutartyje nenurodyta kitaip, Klubas perduos visus pranešimus, susijusius su Sutartimi, Bendrosiomis sąlygomis, Taisyklėmis ir Užsakymo taisyklėmis, ir visą kitą Nario korespondenciją, remdamasis Sutartyje nurodyta kontaktine informacija, pirmiausia – Sutartyje nurodytu elektroninio pašto adresu.
  • Pranešimai ir kita korespondencija bus laikomi pristatytais Nariui praėjus penkioms (5) kalendorinėms dienoms po jų perdavimo.
  • Narys privalo nedelsdamas informuoti Klubą apie bet kokius asmens duomenų ar kontaktinės informacijos pasikeitimus.
  • Klubas paskelbia visus bendrus skelbimus savo tinklalapyje.
 6. Taikoma teisė ir ginčų sprendimas
  • Dėl bet kokių Sutartyje nenumatytų klausimų Šalys laikosi Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų.
  • Visi ginčai, kylantys iš Sutarties arba su ja susiję, bus sprendžiami derybomis, o nesant susitarimo, ginčai bus sprendžiami apskrities teisme pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
 7. Konfidencialumas
  • Jei Sutartyje nenurodyta kitaip, Šalys neatskleidžia jokios informacijos apie Sutarties pasirašymą ir sąlygas trečiosioms šalims.
 8. Asmens duomenų tvarkymas
  • Pasirašydamas Sutartį, Narys duoda sutikimą tvarkyti ir atskleisti savo asmens duomenis pagal Sutarties sąlygas.
 9. Baigiamosios nuostatos
  • Klubas turi teisę rengti kampanijas su nuolaidomis, galiojančiomis tik kampanijos laikotarpiu, ir skirtas asmenims, kurie atitinka kampanijos sąlygose nustatytus reikalavimus.
  • Kampanijos sąlygos daugiausia taikomos naujiems nariams, o Klubas turi teisę atsisakyti pasirašyti sutartį, jei yra abejonių, kad asmuo atšaukė sutartį dėl vienintelės priežasties arba išskaičiavimo, kaip gauti naudą iš kampanijos.
  • Keičiant mokesčius ar tarifus, Klubas turi teisę pakeisti visus Sutartyje numatytus mokesčius pagal mokesčių ar tarifų pasikeitimus, informuojant Narį ne vėliau kaip prieš trisdešimt (30) dienų. Klubas nepraneša nariui apie bet kokių mokesčių mažinimą.

Close

MyFitness newsletter

Join our newsletter and be always informed about our latest trainings, club news and offers!

Peržiūrėkite mūsų privatumo pranešimą.

Close

Forgot your password?

Privacy Preference Center

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?